تاریخ امروز

شمسی-

قمری-

میلادی-


  تعصب، چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند.
- ابوریحان البیرونی


قانون روز:

هرگاه مأمور مؤظف به حکم قانون حق اعتراض بر امرمقامات ذیصلاح را نداشته باشد، در صورت ارتکاب عمل جرمی با رعایت احکام مندرج مواد ۱۲۰، ۱۲۱و ۱۲۲ این قانون، مجازات نمی گردد. دراین صورت آمر، مسؤول شناخته می شود.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز
 

معرفی ولایات:

ولایت جوزجان

جَوْزجان یکی از ولایت‌های واقع در شمال افغانستان می‌باشد. مرکز این ولایت، شهر شبرغان است.این ولایت با کشور ترکمنستان هم مرز است. جوزجان در گذشته به ناحیه‌ای وسیع گفته می‌شده که شامل ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب بوده است. در گذشته از این ناحیه به نام‌های جوزجانان، گَوْزگانان، جوزجان، گَوْزگان و غیره یاد می‌شده است «جوزجان» و «جوزجانان» معرب کلمات «گوزگانان» و «گوزگان» است. در بیش‌تر کتابهای جغرافیایی که در جهان اسلام نوشته شده، نامی از آن برده شده یا بخش جداگانه‌ای بدان اختصاص یافته است. ابن واضح یعقوبی که اثر خود را در حدود ۲۷۹ق/۸۹۲م نوشته، مرکز گوزگان را شهر «اَنبار» دانسته و گفته است که والیان در آنجا هستند. او جایگاه پادشاهان جوزجان را شهرهای «کندرم» و «قرزمان» دانسته است